Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo in carica è composto da:

Katiuscia Masi in qualità di Presidente;

Elena Greissmaier in qualità di Vice-Presidente;

Elena Viziati in qualità di Segretaria;

– Giancarlo Battini in qualità di Tesoriere.